• Názov projektu

    • Stredná priemyselná škola dopravná vo Zvolene

      

     úspešný príjemca NFP z fondov EÚ, realizuje projekt s názvom:

     "Zvyšovanie flexibility absolventov v oblasti dopravy"

     Kód projektu: 26110130667

     Kód výzvy: OPV-2012/1.1/08-SORO

     Operačný program: Vzdelávanie

     Spolufinancovanie: Európsky sociálny fond

     Prioritná os: 1 Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy

     Opatrenie: 1.1 Premena tradičnej školy na modernú

     Druh projektu: Dopytovo orientovaný

     Začiatok realizácie projektu: Február 2014

     Ukončenie realizácie projektu: Júl 2015

     Termín realizácie predĺžený do: 30. novembra 2015

      

     Oznam

  • Kontakty

   • Stredná priemyselná škola dopravná
   • skola@dopravnazv.sk
   • tel.: 045/5333 214- ústredňa 045/5366 390- sekretariát - riaditeľka (tel.+ fax.+mob.) Ing. Romana Trnková 045/5333 097 +421 911 046 293 - Zástupkyňa riaditeľky Ing. Ľubica Pospíšilová +421 911 046 294 - Vedúca úseku ekonomicko-technických činností Ing. Eva Konôpková +421 903 482 918
   • Sokolská 911/94 960 01 Zvolen
 • Fotogaléria

  • Innovation Camp
  • Deň študentov
  • IMPRO CUP
  • Futsalový turnaj o pohár RŠ
  • Terakotová armáda
  • DOD 2019
  • Prezentácie Erasmus+ 2018/2019
  • November 1989 a čo bolo potom
  • Oblastné kolo v PIŠQWORKÁCH
  • Šťastie po záruke
  • Exkurzia v KKĽŠ
  • Nástenka ERASMUS+ 2019/20
 • V rámci stratégie prevencie a riešenia prejavov netolerancie a šikanovania sme na škole zriadili Schránku dôvery. Všetky žiacke podnety chceme veľmi citlivo riešiť v súlade s princípom "bez viny a hanby". V prípade potreby pomoci žiaci môžu vyhľadať:

  • triedneho učiteľa, výchovného poradcu, zástupcov riaditeľa školy, riaditeľa školy,

  • linku detskej istoty /24 hodín denne/ - č. tel.: 116 111, potrebujem@pomoc.sk, http://www.ldi.sk/