• Výberové kritériá    •  

     Výberové kritériá účastníkov krátkodobých aj dlhodobých stáží:

     -osobnostné predpoklady (spoľahlivosť, serióznosť, slušné vystupovanie, komunikatívnosť)

      - maximálne 20 bodov

     -prospech na konci šk. roka 2017/2018 -  (do 1,5  20 bodov, do 2,00 10 bodov, do 3,00  5 bodov, viac ako 3,00   0 bodov)

     -ospravedlnená absencia na konci šk. roka  2017/2018 -  (0 -100 hodín  20 bodov, viac ako 100 hodín 10 bodov)

     -neospravedlnená absencia na konci šk. roka 2017/2018 - ( 0 - 5 hodín -5 bodov, 6-15 hodín - 10 bodov, 16 - 30 hodín - 20 bodov)          body sa odčítavajú

     Pokiaľ mal žiak na konci školského roka viac ako 30 neospravedlnených hodín nemôže sa zúčastniť zahraničnej praxe.

     -zapájanie sa do súťaží a projektov, mimoškolské aktivity v odbornej oblasti (za každú aktivitu 10 bodov naviac)

     -motivačný list (maximálne 50 bodov)

     Po  zosumarizovaní všetkých prihlášok a získaní potrebných údajov od triednych učiteľov  budú prihláseným žiakom pridelené body podľa výberových kritérií.

     Výberová komisia vyberie potrebný počet žiakov na jednotlivé miesta krátkodobej a dlhodobej stáže, zároveň vyberie, ak to bude možné na každé miesto praxe ešte dvoch náhradníkov.

     O výsledkoch výberového konania budú žiaci informovaní  na web stránke školy a na príslušnej nástenke.

     Na stáž sa môžu prihlásiť žiaci z tried III.A, III.BT, III.C a III.L.

     Na dlhodobú stáž sa môžu prihlásiť žiaci z tried IV.BT a IV.C.

     Prihlášky pre odbor PED sú u Ing. Trnovcovej a pre odbor TPD a EDT u Ing. Mercellovej.

     Termín podania prihlášok je do 10.12.2018.

  • Kontakty

   • Stredná priemyselná škola dopravná
   • skola@dopravnazv.sk
   • tel.: 045/5333 214- ústredňa 045/5366 390- sekretariát - riaditeľka (tel.+ fax.+mob.) Ing. Romana Trnková 045/5333 097 +421 911 046 293 - Zástupkyňa riaditeľky Ing. Ľubica Pospíšilová +421 911 046 294 - Vedúca úseku ekonomicko-technických činností Ing. Eva Konôpková +421 903 482 918
   • Sokolská 911/94 960 01 Zvolen
 • Fotogaléria

  • Školská posilňovňa SYT
  • Hviezdy sú tiché...
  • Tím Allons-Y a "Banská Štiavnica nás baví"
  • Turnaj v šachu, dáme a človeče
  • ODBORNÉ ELEKTRICKÉ MERANIA V ŽU - ŽILINA
  • 1.miesto v súťaži v ROBOHRANIE 2020
  • Zimný pohybový kurz
  • Okresné kolo v Olympiáde v Anglickom jazyku
  • KABU 2019
  • Mikulášske prekvapenie
  • ROADSHOW “VYMYSLI A ROZBEHNI NÁPAD”
  • Projekt "Školy za demokraciu"
 • V rámci stratégie prevencie a riešenia prejavov netolerancie a šikanovania sme na škole zriadili Schránku dôvery. Všetky žiacke podnety chceme veľmi citlivo riešiť v súlade s princípom "bez viny a hanby". V prípade potreby pomoci žiaci môžu vyhľadať:

  • triedneho učiteľa, výchovného poradcu, zástupcov riaditeľa školy, riaditeľa školy,

  • linku detskej istoty /24 hodín denne/ - č. tel.: 116 111, potrebujem@pomoc.sk, http://www.ldi.sk/