• Ciele projektu

    • Strategický cieľ projektu

      

     Skvalitnenie odbornej prípravy na strednej škole v súlade s potrebami trhu práce.

     Neustály technický pokrok vyžaduje priebežnú inováciu obsahu a metód vzdelávania na našej škole. Prispôsobenie sa potrebám spoločnosti, najmä trhu práce, nám umožní pripraviť flexibilných, úspešných a konkurencieschopných  absolventov.

      

     Špecifické ciele projektu

      

     Zmena tradičného vyučovania na moderné s využitím moderných didaktických pomôcok plne rešpektujúce súčasné potreby trhu práce.

     Inovácia kariérneho poradenstva pre budúcich absolventov školy, v súčinnosti s aktuálnou praxou.

     Vzdelávanie pedagogických zamestnancov pre potreby moderného vzdelávania v odbornej oblasti aj v oblasti osobnostného rastu pedagógov.

      

     Väzba na strategický cieľ projektu

      

     Aplikáciou nových metód, metodiky, nového učebného obsahu, pre kvalitu ktorého pedagogickí pracovníci absolvujú vybrané vzdelávania, chceme docieliť  moderné inovované vyučovanie. Aktivity projektu sa realizujú s využitím výpočtovej a didaktickej techniky. Realizácia aktivít a využívanie výstupov projektu nám pomôže kvalitnejšie pripravovať  budúcich absolventov úspešných v praxi a v štúdiu na vysokých školách. Celý proces implementácie projektu je v súlade s potrebami vedomostnej spoločnosti a s potrebami Európskeho trhu práce.

      

      

  • Kontakty

   • Stredná priemyselná škola dopravná
   • skola@dopravnazv.sk
   • tel.: 045/5333 214- ústredňa 045/5366 390- sekretariát - riaditeľka (tel.+ fax.+mob.) Ing. Romana Trnková 045/5333 097 +421 911 046 293 - Zástupkyňa riaditeľky Ing. Ľubica Pospíšilová +421 911 046 294 - Vedúca úseku ekonomicko-technických činností Ing. Eva Konôpková +421 903 482 918
   • Sokolská 911/94 960 01 Zvolen
 • Fotogaléria

  • Turnaj v šachu, dáme a človeče
  • ODBORNÉ ELEKTRICKÉ MERANIA V ŽU - ŽILINA
  • 1.miesto v súťaži v ROBOHRANIE 2020
  • Zimný pohybový kurz
  • Okresné kolo v Olympiáde v Anglickom jazyku
  • KABU 2019
  • Mikulášske prekvapenie
  • ROADSHOW “VYMYSLI A ROZBEHNI NÁPAD”
  • Projekt "Školy za demokraciu"
  • BASKETBAL
  • O kybernetickej bezpečnosti
  • Burza SŠ v Žiari nad Hronom
 • V rámci stratégie prevencie a riešenia prejavov netolerancie a šikanovania sme na škole zriadili Schránku dôvery. Všetky žiacke podnety chceme veľmi citlivo riešiť v súlade s princípom "bez viny a hanby". V prípade potreby pomoci žiaci môžu vyhľadať:

  • triedneho učiteľa, výchovného poradcu, zástupcov riaditeľa školy, riaditeľa školy,

  • linku detskej istoty /24 hodín denne/ - č. tel.: 116 111, potrebujem@pomoc.sk, http://www.ldi.sk/