• Aktivity projektu

    • Aktivity projektu

      

     1.    Zmena tradičného vyučovania na moderné s využitím moderných didaktických pomôcok prispôsobené potrebám trhu práce

     Inovácia učebného obsahu a metód a ich zapracovanie do ŠkVP.

     Aktivita pozostáva z inovácie vybraných predmetov vyučovacieho procesu v škole a spracovaniu moderných  učebných textov, didaktických pomôcok, ich overovaniu vo vyučovacom procese s využitím nakúpenej výpočtovej techniky a podporných činností, ktoré sú súčasťou inovácie vyučovania vybraných predmetov.

          

     2.    Inovácia kariérneho poradenstva pre absolventov, ktoré rešpektuje aktuálne potreby trhu práce

     Kariérne poradenstvo v spolupráci so zamestnávateľmi.

     Zlepšiť prácu kariérneho poradcu pri práci s budúcimi absolventmi, aby boli pripravení na potreby trhu práce.

     V rámci aktivity plánujeme realizovať odborné prednášky súvisiace so vstupom absolventov na trh práce.

     ·            Téma – Požiadavky trhu práce

     ·            Téma – Čo mám urobiť po ukončení štúdia

     ·            Téma – Ako sa pripraviť na pracovný pohovor

     Súčasťou aktivity bude účasť žiakov na burzách: 

     Ø  Burza práce - cieľom je, aby budúci absolventi vedeli využívať aj takúto formu ponúk na trhu práce

     Ø  Burza vysokých škôl - cieľom je, aby budúci absolventi poznali ponuku a možnosti štúdia na vysokých školách

      

     3.    Vzdelávanie pedagogických zamestnancov pre potreby moderného vzdelávania

     Vzdelávanie pedagogických zamestnancov s cieľom zlepšiť ich zručnosti a tým modernizovať a skvalitniť vyučovací proces v škole.

     Pedagogickí zamestnanci školy priebežne absolvujú vzdelávanie a rôzne druhy školení. Medzi nimi sú aj školenia z ponuky Metodicko-pedagogického centra, ktoré ponúka veľa vhodných a kvalitných vzdelávacích programov, ktoré sú financované z ESF v rámci realizácie národných projektov.

     Súčasťou vzdelávacích aktivít bude odborná príprava, ale aj osobnostný rast pedagógov.

      

      

     Nadväzujúce aktivity po ukončení projektu

     Využitie úžitkov projektu po skončení realizácie projektu:

          

     Dlhodobé využívanie úžitkov cieľovou skupinou vo vyučovacom procese na inovovaných študijných odboroch školy.

     Inovácia vyučovacieho procesu bude zapracovaná do školských vzdelávacích programov jednotlivých študijných odborov čo bude zabezpečovať udržanie kvality získaných úžitkov po ukončení realizácie projektu.

      

     Finančná udržateľnosť

     Aktivity po ukončení projektu budú zamerané na využívanie inovovaných učebných textov, ktoré budú uskutočňovať aj naďalej pedagógovia školy.

     Nakúpená výpočtová technika, audio technika, video technika, softvér budú využívané aj po ukončení projektu vo vyučovacom procese.

      

     Strategická úroveň

     Cieľom projektu je zmena súčasného procesu vzdelávania, úprava obsahu vzdelávania, učebných osnov, učebných textov odborného vzdelávania a najmä ich prispôsobenie potrebám zamestnávateľov v regióne. Počas realizácie projektu sa budú overovať v praxi nové vzdelávacie programy, upravené učebné osnovy a učebné texty, nové vyučovacie metódy, nové didaktické pomôcky. Výstupy a dopad projektu na vzdelávanie, skúsenosti pedagógov môžu byť podnetom pre rozvoj podobných aktivít aj v iných školách v regionálnom i celoslovenskom meradle zameraných na odborné vzdelávanie.

     Snahou školy je zvýšiť kvalitu študijných odborov, v ktorých by sa už vo väčšej miere využívali metódy elektronického vzdelávania, zručnosti z využívania informačných a komunikačných technológií pri vyučovaní, v učebných osnovách by sa bral ohľad na potreby zamestnávateľov.

      

      

      

  • Kontakty

   • Stredná priemyselná škola dopravná
   • skola@dopravnazv.sk
   • tel.: 045/5333 214- ústredňa 045/5366 390- sekretariát - riaditeľka (tel.+ fax.+mob.) Ing. Romana Trnková 045/5333 097 +421 911 046 293 - Zástupkyňa riaditeľky Ing. Ľubica Pospíšilová +421 911 046 294 - Vedúca úseku ekonomicko-technických činností Ing. Eva Konôpková +421 903 482 918
   • Sokolská 911/94 960 01 Zvolen
 • Fotogaléria

  • Turnaj v šachu, dáme a človeče
  • ODBORNÉ ELEKTRICKÉ MERANIA V ŽU - ŽILINA
  • 1.miesto v súťaži v ROBOHRANIE 2020
  • Zimný pohybový kurz
  • Okresné kolo v Olympiáde v Anglickom jazyku
  • KABU 2019
  • Mikulášske prekvapenie
  • ROADSHOW “VYMYSLI A ROZBEHNI NÁPAD”
  • Projekt "Školy za demokraciu"
  • BASKETBAL
  • O kybernetickej bezpečnosti
  • Burza SŠ v Žiari nad Hronom
 • V rámci stratégie prevencie a riešenia prejavov netolerancie a šikanovania sme na škole zriadili Schránku dôvery. Všetky žiacke podnety chceme veľmi citlivo riešiť v súlade s princípom "bez viny a hanby". V prípade potreby pomoci žiaci môžu vyhľadať:

  • triedneho učiteľa, výchovného poradcu, zástupcov riaditeľa školy, riaditeľa školy,

  • linku detskej istoty /24 hodín denne/ - č. tel.: 116 111, potrebujem@pomoc.sk, http://www.ldi.sk/