• odbor 3767 M

    • Profil absolventa

     odboru 3767 M dopravná akadémia

     Hlavný cieľ študijného odboru:

     -  pripraviť absolventov so širokým všeobecným  i odborným vzdelaním, nevyhnutným pre výkon dopravno-podnikateľských funkcií v dopravných podnikoch, ale aj v tuzemskom i medzinárodnom obchode.

     -      všeobecné vzdelávanie dáva predpoklady pre permanentné vzdelávanie i prípadné vysokoškolské štúdium. Študijný odbor pripravuje absolventa so širokým všeobecnovzdelávacím základom. Obsah učiva všeobecnovzdelávacích predmetov je koncipovaný tak, aby dotváral odborný profil absolventa. Absolvent odboru má zvládnuté učivo informatiky i dvoch cudzích jazykov.

     -   odborné vzdelávanie umožňuje absolventovi získať odborné teoretické vedomosti, prostredníctvom  ktorých je schopný samostatne vykonávať ekonomické činnosti súvisiace s obchodom a prepravou v rôznych druhoch dopravy a tiež s obchodno-podnikateľskou praxou, spojené so získavaním a spracúvaním informácií v oblasti dopravy, logistiky, prepravy a  zasielateľstva, zásobovania,  odbytu, marketingu, manažmentu, vo vedení administratívy, písomnej a elektronickej komunikácie, etiky v podnikaní, účtovníctva a finančného hospodárenia.

     -    prax integruje vedomosti, zručnosti, postoje a návyky tak, aby ich bol absolvent schopný aplikovať v praxi, aby vedel pracovať samostatne aj v kolektíve, a aby bol adaptabilný v príbuzných odboroch činnosti.

     -    štúdium voliteľných predmetov umožňuje odbornú orientáciu podľa možností školy, potrieb regiónu, záujmov a schopností žiaka a ich voľbou sa dotvára odborný profil absolventa.

     -     na základe vedomostí a spôsobilostí nadobudnutých počas štúdia získa absolvent predpoklady pre ďalší samostatný rozvoj a celoživotné vzdelávanie.

      

     Pracovné  uplatnenie:

     -         odborný ekonomický pracovník v rôznych formách dopravných a prepravných podnikateľských subjektov.

     -       v pracovných pozíciách ako logistik, administratívno-technický pracovník v odvetví dopravy, prepravy a ekonomiky, s možnosťou uplatnenia v podnikoch realizujúcich dopravnú, prepravnú, skladovaciu a logistickú činnosť, súkromný podnikateľ v oblasti zasielateľstva.

      

  • Kontakty

   • Stredná priemyselná škola dopravná
   • skola@dopravnazv.sk
   • tel.: 045/5333 214- ústredňa 045/5366 390- sekretariát - riaditeľka (tel.+ fax.+mob.) Ing. Romana Trnková 045/5333 097 +421 911 046 293 - Zástupkyňa riaditeľky Ing. Ľubica Pospíšilová +421 911 046 294 - Vedúca úseku ekonomicko-technických činností Ing. Eva Konôpková +421 903 482 918
   • Sokolská 911/94 960 01 Zvolen
 • Fotogaléria

  • Turnaj v šachu, dáme a človeče
  • ODBORNÉ ELEKTRICKÉ MERANIA V ŽU - ŽILINA
  • 1.miesto v súťaži v ROBOHRANIE 2020
  • Zimný pohybový kurz
  • Okresné kolo v Olympiáde v Anglickom jazyku
  • KABU 2019
  • Mikulášske prekvapenie
  • ROADSHOW “VYMYSLI A ROZBEHNI NÁPAD”
  • Projekt "Školy za demokraciu"
  • BASKETBAL
  • O kybernetickej bezpečnosti
  • Burza SŠ v Žiari nad Hronom
 • V rámci stratégie prevencie a riešenia prejavov netolerancie a šikanovania sme na škole zriadili Schránku dôvery. Všetky žiacke podnety chceme veľmi citlivo riešiť v súlade s princípom "bez viny a hanby". V prípade potreby pomoci žiaci môžu vyhľadať:

  • triedneho učiteľa, výchovného poradcu, zástupcov riaditeľa školy, riaditeľa školy,

  • linku detskej istoty /24 hodín denne/ - č. tel.: 116 111, potrebujem@pomoc.sk, http://www.ldi.sk/