• odbor 3760 M

    • Profil absolventa

     odboru 3760 M prevádzka a ekonomika dopravy

     Hlavný cieľ študijného odboru:

     - študijný odbor pripravuje absolventa so širokým všeobecnovzdelávacím základom. Obsah učiva všeobecnovzdelávacích predmetov je koncipovaný tak, aby dotváral odborný profil absolventa. Absolvent odboru má zvládnuté učivo informatiky i dvoch cudzích jazykov.

     -    v oblasti odborného vzdelania absolvent pozná princípy a úlohu dopravy v globálnom pohľade, zásady ekonomiky, účtovníctva, podnikania v doprave, medzinárodné dohody a zmluvy v doprave, základy tovaroznalectva, colného konania.

     -       dosiahnuť vysokú flexibilitu uplatnenia v praxi.

     -    štúdium voliteľných predmetov umožňuje odbornú orientáciu podľa možností školy, potrieb regiónu, záujmov a schopností žiaka a ich voľbou sa dotvára odborný profil absolventa.

     -      zároveň je pripravený pre štúdium na VŠ v príbuzných odboroch na ekonomických, strojárskych a dopravných VŠ a univerzitách.

     Absolvent odboru je kvalifikovaný pracovník so širokým profilom, ktorý je po nástupnej praxi pripravený pre výkon podnikateľských, resp. technicko-hospodárskych funkcií v oblasti dopravy a ekonomických funkcií.

      

     Modul A: Železničná doprava a preprava

     Absolventi sa uplatnia najmä na základných a stredných stupňoch riadenia železničnej dopravnej a prepravnej prevádzky, ako aj v oblasti ekonomiky železničnej dopravy. Ďalej sa môžu uplatniť v podnikoch s vlečkovými areálmi, v zasielateľských spoločnostiach, u operátorov kombinovanej dopravy, v dopravných útvaroch priemyselných podnikov a orgánov štátnej správy.

     Pracovné uplatnenie:

     -   v železničnej doprave a preprave, zasielateľských  firmách  a spoločnostiach, v organizáciách  zaoberajúcich sa prepravnou    činnosťou,  kontrolnou,  riadiacou a rôznou komerčnou činnosťou,

     -    v železničnej  doprave ako vlakový a vozňový dispečer, výpravca, signalista, vlakvedúci, vedúci dopravy, referent dopravy, kalkulant prepravného, reklamant, účtovník, kontrolór dopravy a prepravy, pracovník zákazníckeho centra, technik v prevádzke a riadení železničnej  dopravy, pracovník v ekonomických zložkách podniku ako i v oblasti logistiky,

      

     Modul B: Logistika v doprave

     Absolvent   pozná základné zákony a predpisy týkajúce sa colného konania, spôsoby a zásady vypracovania prepravných zmlúv a ich fakturáciu, základné druhy a konštrukciu dopravných a prepravných prostriedkov, vypočítať tarify za prepravu tovaru, charakterizovať tovar z pohľadu vlastností, hodnotenia a ochrany, riešiť problematiku aplikácie medzinárodných zmlúv. Absolvent vie uzavrieť prepravnú zmluvu s dopravcami všetkých druhov dopravy, vybaviť reklamáciu, vypočítať cenu za prepravu, predložiť návrh viacerých alternatív prepravy tovaru, vypracovať formy úhrad a kalkuláciu nákladov. Ďalej pozná základnú ekonomickú agendu v oblasti účtovníctva, zákony, dohody, predpisy zo všetkých druhov dopravy, pohraničné formality, rôzne druhy poistení, doklady vodičov. Má základné vedomosti o geografii európskej cestnej siete. Absolventi tohto štúdia plnia požiadavky pre odbornú spôsobilosť pre vykonávanie živností v cestnej doprave a zasielateľstve.

      

     Pracovné uplatnenie:

     -   ako pracovník v ekonomických zložkách podniku i v oblasti logistiky, absolventi nájdu uplatnenie aj  v zasielateľských a dopravných organizáciách na oddeleniach logistiky vo výkonných funkciách zasielateľov, disponentov, dopravných manažérov. Uplatnia sa aj na miestach prevádzkových manažérov a výkonných pracovníkov pre objednávanie dopravných služieb vo výrobných a distribučných organizáciách.

      

     Modul C: Cestná doprava a preprava

     Absolventi študijného programu cestná doprava sa môžu uplatniť v dopravných podnikoch, priemyselných podnikoch pri riadení dopravných a logistických činností a v štátnej správe pri plánovaní a riadení dopravnej obsluhy v regióne. Uplatnia sa i na miestach prevádzkových pracovníkov a stredných článkoch riadenia pre plánovanie a riadenie dopravnej prevádzky vo vnútroštátnej a medzinárodnej cestnej  doprave, tiež na miestach prijímacích technikov v servisoch cestných vozidiel a miestach predajcov cestných vozidiel a pod.

     Pracovné uplatnenie:

     -     v  cestnej doprave, v MHD, zasielateľských  firmách  a spoločnostiach, v diaľkovej doprave, v organizáciách  zaoberajúcich sa prepravnou činnosťou,  kontrolnou,  riadiacou a rôznou komerčnou činnosťou,

     -       najmä v cestnej a mestskej doprave, vnútrozávodnej doprave, dopravných službách, autoopravárenstve a obchodnej sieti, v špedičných a zasielateľských organizáciách, v dopravnej polícii, ako dispečer, dielenský majster, vedúci dopravy, referent dopravy, ako technik v staniciach technickej kontroly, v dopravnej kontrole, v poisťovníctve ako poisťovací agent a likvidátor, autodopravca, predajca cestných motorových vozidiel a náhradných dielov, prevádzkovateľ autopožičovne, taxi služby a autoservisu, ako aj vodič vnútroštátnej a medzinárodnej dopravy.

     -          kalkulant prepravného, reklamant, plánovač, normovač, technik v prevádzke a riadení cestnej  dopravy, pracovník v ekonomických zložkách podniku ako i v oblasti logistiky.

      

             Uplatnenie: dispečer, disponent, logista, colný agent, referent dopravy.

      

      

      

      

      

      

  • Kontakty

   • Stredná priemyselná škola dopravná
   • skola@dopravnazv.sk
   • tel.: 045/5333 214- ústredňa 045/5366 390- sekretariát - riaditeľka (tel.+ fax.+mob.) Ing. Romana Trnková 045/5333 097 +421 911 046 293 - Zástupkyňa riaditeľky Ing. Ľubica Pospíšilová +421 911 046 294 - Vedúca úseku ekonomicko-technických činností Ing. Eva Konôpková +421 903 482 918
   • Sokolská 911/94 960 01 Zvolen
 • Fotogaléria

  • Turnaj v šachu, dáme a človeče
  • ODBORNÉ ELEKTRICKÉ MERANIA V ŽU - ŽILINA
  • 1.miesto v súťaži v ROBOHRANIE 2020
  • Zimný pohybový kurz
  • Okresné kolo v Olympiáde v Anglickom jazyku
  • KABU 2019
  • Mikulášske prekvapenie
  • ROADSHOW “VYMYSLI A ROZBEHNI NÁPAD”
  • Projekt "Školy za demokraciu"
  • BASKETBAL
  • O kybernetickej bezpečnosti
  • Burza SŠ v Žiari nad Hronom
 • V rámci stratégie prevencie a riešenia prejavov netolerancie a šikanovania sme na škole zriadili Schránku dôvery. Všetky žiacke podnety chceme veľmi citlivo riešiť v súlade s princípom "bez viny a hanby". V prípade potreby pomoci žiaci môžu vyhľadať:

  • triedneho učiteľa, výchovného poradcu, zástupcov riaditeľa školy, riaditeľa školy,

  • linku detskej istoty /24 hodín denne/ - č. tel.: 116 111, potrebujem@pomoc.sk, http://www.ldi.sk/